Hidden Wor(l)ds // Εικαστικό Κόσμημα // Ομάδα Cluster

”Hidden wor(l)ds”

CONCEPT

3 γυναίκες δημιουργοί σύγχρονου εικαστικού κοσμήματος σχηματίζουν την ομάδα Cluster και αφηγούνται 3 διαφορετικές ιστορίες.

Ο φανταστικός κρυμμένος κόσμος των υδρορροών της Αναστασίας, που ξύπνησαν ένα βράδυ ενώ η πόλη κοιμόταν, η Μεσόγεια πολιτεία της Χαράς, που δεν βρέχεται από μια μόνο θάλασσα αλλά από πολλές, ο αόρατος κόσμος των αντιθέσεων της Υακίνθης, με τα πιο λαμπερά και τα πιο σκοτεινά θραύσματα. 3 κρυμμένοι κόσμοι και οι αφηγήσεις τους ζητούν αναγνώστες.

Εγκαίνια:1 Ιουλίου 2016 _18:00

Διάρκεια έκθεσης: 1-4 Ιουλίου(Παρασκευή-Δευτέρα)_18:00-22:00

Χώρος έκθεσης: Ισμός, Ευπατριδών 17 και Τριπτοπολέμου, Γκάζι ,Αθήνα


Η ομάδα Cluster αποτελείται από την Αναστασία Αγγλοπούλου, Χαρά Κουρταλή και Υακίνθη Οικονόμου.

“Hidden wor(l)ds” Three women artists of contemporary jewellery form the group “Cluster” and tell three different stories. Anastasia’s imaginary, hidden world of the gutters that woke up one night while the city was sleeping; Hara’s Mediterranean Polis that is washed not by a single, but my many seas; Yakinthi’s invisible world of contrasts with its brightest and darkest fragments. The narration of three hidden worlds.

Opening: 1 July 2016_18:00

Dates:1-4 July 2016_18:00-22:00

Place:Ismos, Eupatridon 17 & Triptopolemou, Gazi, Athens

The group “Cluster” consists of Anastasia Agglopoulou, Hara Kourtali and Yakinthi Oikonomou

Αγγλοπούλου Αναστασία

“Αρχή-οργή-ορμή-ροή”

Παρατηρείς,θυμώνεις,δέχεσαι,πράττεις αβίαστα Ένα αντικείμενο.Συγκεκριμένου σχήματος,μεγέθους,υλικού και χρήσης. Ένα ανεξάρτητο μαζί και εξαρτημένο κομμάτι του κτιρίου. Η φύση παρεμβαίνει σε αυτό, άλλοτε βίαια, άλλοτε σταδιακά και το παραμορφώνει,του δίνει νέα μορφή.Μια φυσική διάβρωση που δημιουργεί νέες υφές,χρώματα,φόρμες. Μπορεί να καταστρέφεται από εξωτερικούς παράγοντες,αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να καταστρέφεται και μόνο του. Το όχι απόλυτα διαμορφωμένο, το μη τέλειο. Κρύβεται,μαζεύεται,αποσύρεται. Στέκεται μόνο του,καθηλωμένο αλλά περιμένει.Χρειάζεται να το ανακαλύψεις, να το ψάξεις.Χρειάζεται τη βοήθειά σου.Για να δεις την ομορφιά του.Τι θα έλεγε αν μιλούσε;Μήπως είναι καιρός να αρχίσει να ξεκολλάει από τον τοίχο του,να κάνει μια βόλτα στην πόλη,να δει,να παρατηρήσει αλλά και να αφήσει να το παρατηρήσουνε;Επιστρέφοντας στη βάση του. Με άλλη ροή κάθε φορά.

Agglopoulou Anastasia

“Beginning, anger, urge, flow”

Observe, sour, accept, act effortlessly. An object. With particular shape, size, material and use. An independent and at the same time dependent part of the building. The nature interfere in it, sometimes violently, sometimes gradually, and deforms it, gives a new form. A natural erosion that creates new textures, colours, shapes. It can be destroyed by external factors but in fact it can only destroy itself. The not completely formed, the not perfect. Hiding, retracts, retires. Standing alone, anchored but waiting. It needs to discover it, to look for it. It needs your help. To see the beauty inside it. What would it say if speaking? Maybe is time to come off from the wall, make a walk in the city, to see, to observe, but also let the others to observe it. Returning to its base. With another stream at a time.

hidden<em>agglopoulou "My ends"Κολιέ, χαρτί,χρώμα,κλωστή,κάψιμο

Κουρταλή Χαρά

«Mare Nostrum”

Η δουλειά μου είναι επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική και τη σκηνογραφία. Η δομή, η τάξη, η ισορροπία προκύπτουν από μια διαδικασία ανάλυσης όπου τελικά κυριαρχεί το λειτουργικά «απαραίτητο». Ταυτόχρονα το «περιττό» αλλά και πιο προσωπικό κάνει την εμφάνισή του ως στοιχείο αναγκαίο για την αφήγηση της ιστορίας. Η «Μεσόγεια Πολιτεία» έχει την αφετηρία της σε μια αφήγηση βαθιών μνημών, και σε μια ιδέα ένωσης των πολιτισμών της Μεσογείου. Ανατολή και Δύση, Ισλάμ και Χριστιανισμός, ύλη και πνεύμα, φως και σκιά, κοντά και μακριά, μαζί. Στοιχεία αντίθετα που αλληλεπικαλύπτονται δημιουργώντας επιθέματα και αφήνοντας αποτυπώματα. Ένας νέος κόσμος προκύπτει μέσα από την ένωση, μια νέα σύνθεση μέσα από την αποδόμηση συχνά ακόμα της ίδιας της ύλης έως το πιο μικρό δομικό της στοιχείο, ως την πιο καλά κρυμμένη λεπτομέρεια.

Kourtali Hara

«Mare Nostrum”

My work is influenced by architecture and scenography. Structure, order and balance are the result of an analytic process through which, ultimately, the functionally “necessary” dominates. At the same time, what is “unnecessary” and more personal appears as a vital element for the narration of the story. "Mediterranean Polis" has its starting point in a narration of deep memories, and in an idea of a union of Mediterranean cultures. East and West, Islam and Christianity, corporality and spirituality, light and shade, near and far, together. Contrary elements that overlap, forming layerings and leaving imprints. A new world emerges through this amalgamation, a new synthesis through the deconstruction even of the matter itself, down to its primary structural element and to the well hidden detail.

hidden<em>ore "Mare Nostrum"Καρφίτσες,ξύλο

Οικονόμου Υακίνθη

“Black Sparkle”

Ψάχνοντας τι κρύβεται πίσω από αυτό που φαίνεται . «Ήρθαν κρυμμένοι "φίλοι" αμέτρητες φορές οι εχθροί μας» , όπως γράφει ο Ελύτης . Είναι άνθρακας ο θησαυρός ή θησαυρός ο άνθρακας; Πίσω από μια αλήθεια κρύβεται ένα ψέμα; Ή ψέμα είναι η αλήθεια; Αυτό που φοβάσαι για εμένα μπορεί να είναι αλήθεια .Ίσως όχι . Σκέψεις , διλήμματα και συναισθήματα αντιφατικά . Ερωτήματα που δεν δίνουν πάντα απαντήσεις.

Oikonomou Yakinthi

“Black Sparkle”

Finding out what is hidden behind the appearance . « They arrived dressed as " friends" countless times our enemies» ,a verse by Elytis. Is carbon the treasure or is treasure coal? Is a lie hidden behind a truth? Or the lie is the truth? What makes you afraid of me may be true. Maybe not. Thoughts, dilemmas and conflicting emotions. Questions that do not always provide answers.

hidden<em>oikonomou "Φυλακή"Καρφίτσα_Αντικείμενο,ασήμι

ATHENS JEWELRY WEEK 2016

Καλλιτεχνικό Χυτήριο Βαρδαξής